Wat Recherchebureau Incognito voor u kan doen bij alimentatiefraude?

Alimentatiefraude is een ernstig probleem in de Nederlandse samenleving en komt helaas steeds vaker voor. Het doet zich voor wanneer individuen financiële informatie manipuleren of hun omstandigheden verkeerd voorstellen om te ontkomen aan hun wettelijke verplichting om hun ex-partners of hun kinderen financieel te ondersteunen middels alimentatie. In zulke gevallen kan de expertise van Recherchebureau Incognito van onschatbare waarde zijn.

In dit artikel zullen we de verschillende manieren beschrijven waarop ons recherchebureau kan helpen bij alimentatiefraude onderzoeken, de methoden en beoogde resultaten. Daarnaast geven we een overzicht met veel gestelde vragen over onderzoek naar alimentatiefraude.

Alimentatiefraude onderzoek

Een grondig alimentatiefraude onderzoek is essentieel om de waarheid aan het licht te brengen. Recherchebureau Incognito beschikt over ervaren gediplomeerde privédetectives en rechercheurs die gespecialiseerd zijn in het verzamelen van bewijsmateriaal. We kunnen financiële gegevens grondig analyseren en checken of de alimentatieplichtige inkomsten verzwijgt. Tevens kunnen wij door observatie de verblijfplaats van de betrokkene(n) vaststellen in binnen- en/of buitenland.

Onderzoek naar levensstijl

Een van de methoden die wij als recherchebureau toepassen, is het observeren van de levensstijl van de alimentatieplichtige. Dit omvat het vastleggen van hun dagelijkse activiteiten, reizen, en eventuele luxe uitgaven die niet overeenkomen met hun gerapporteerde inkomen. Dergelijke observaties kunnen cruciaal bewijs leveren om alimentatiefraude aan te tonen.

Verzamelen van bewijsmateriaal

Recherchebureau Incognito is zeer bedreven in het verzamelen van wettelijk aanvaardbaar bewijsmateriaal. Dit omvat documenten zoals bankafschriften, eigendomsakten, en fiscale aangiften. Dit bewijs kan worden gebruikt in gerechtelijke procedures om alimentatiefraude te bewijzen.

Getuigenverklaringen

Als recherchebureau kunnen wij getuigen opsporen en verklaringen opnemen die de zaak ondersteunen. Deze getuigenverklaringen kunnen van onschatbare waarde zijn om de zaak te versterken.

Samenwerking met advocaten

Als recherchebureau werken wij vaak samen met advocaten en juristen om de belangen van hun cliënten te behartigen. We voorzien advocaten van alle verzamelde informatie en bieden juridische ondersteuning bij gerechtelijke procedures.

Hoe kun je alimentatiefraude herkennen?

Dit zijn enkele vaak voorkomende indicatoren die kunnen helpen bij het herkennen van alimentatiefraude:

 1. Verzwegen inkomsten: Als de persoon die alimentatie ontvangt, aanzienlijke inkomsten verzwijgt, zoals een nieuwe baan, bedrijfsinkomsten of financiële steun van anderen, kan dit wijzen op alimentatiefraude.
 2. Veranderingen in levensstijl: Als de persoon die alimentatie ontvangt plotseling een aanzienlijk verhoogde levensstijl begint te leiden zonder een duidelijke bron van legitieme inkomsten, kan dit verdacht zijn.
 3. Verhuizing zonder melding: Als de persoon die alimentatie ontvangt verhuist zonder dit aan de betalende partij of de rechtbank te melden, kan dit duiden op fraude.
 4. Onjuiste informatie over kinderen: Als de ouder die alimentatie ontvangt valse informatie verstrekt over de behoeften van de kinderen, zoals schoolkosten, medische kosten of kinderopvangkosten, kan dit een teken van fraude zijn.
 5. Samenwonen of hertrouwen: Als de persoon die alimentatie ontvangt gaat samenwonen of hertrouwen zonder dit te melden, kan dit alimentatiefraude zijn.
 6. Onjuiste juridische documenten: Als er onregelmatigheden zijn in de juridische documenten met betrekking tot alimentatie, zoals vervalste handtekeningen of onjuiste financiële informatie, kan dit wijzen op fraude.
 7. Gebrek aan medewerking: Als de persoon die alimentatie ontvangt weigert samen te werken met verzoeken om financiële informatie of documentatie met betrekking tot de alimentatieregeling, kan dit verdacht gedrag zijn.

De gevolgen van alimentatiefraude

Alimentatiefraude kan verstrekkende gevolgen hebben voor alle betrokken partijen. Dit zijn een aantal van de mogelijke consequenties van alimentatiefraude:

Financiële gevolgen

 • Terugbetaling van alimentatie: Een van de meest directe gevolgen van alimentatiefraude is de verplichting voor de fraudeur om ten onrechte ontvangen alimentatie terug te betalen. Dit kan een aanzienlijke financiële last met zich meebrengen, vooral als de fraude over meerdere jaren heeft plaatsgevonden.
 • Juridische kosten: Frauduleuze activiteiten kunnen leiden tot juridische stappen. De fraudeur kan worden geconfronteerd met rechtszaken en advocaatkosten, wat de financiële situatie verder kan belasten.

Strafrechtelijke gevolgen

 • Boetes en gevangenisstraf: In ernstige gevallen kan alimentatiefraude leiden tot strafrechtelijke vervolging. De fraudeur kan boetes krijgen en zelfs gevangenisstraf opgelegd krijgen, afhankelijk van de aard en omvang van de fraude.
 • Strafblad: Een veroordeling voor alimentatiefraude kan resulteren in een strafblad, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de toekomstige werkgelegenheid en persoonlijke relaties van de fraudeur.

Emotionele gevolgen

 • Beschadigde relaties: Alimentatiefraude kan leiden tot ernstige verstoringen in de relaties tussen ex-partners en eventuele kinderen. Het verlies van vertrouwen kan moeilijk te herstellen zijn.
 • Stress en angst: Zowel de fraudeur als het slachtoffer kunnen aanzienlijke stress en angst ervaren als gevolg van de fraudezaak, vooral tijdens juridische procedures.
 • Ouderverstoting en trauma: Een betrokken kind of kinderen kunnen tijdens de door alimentatiefraude ontstane situatie het gevoel krijgen dat de fraudeur (ouder van het kind) niets om hen geeft. Dat kan traumatisch werken en kan ouderverstoting, ook wel bekend als ouderverstotingssyndroom (PAS), tot gevolg hebben.

Veel gestelde vragen over alimentatiefraude (FAQs)

V: Wanneer is een alimentatieonderzoek zinvol?

A: Indien u vermoedt dat uw ex-partner samenleeft met een nieuwe partner, u vermoedt dat uw ex-partner financieel vermogen voor u heeft achtergehouden, uw ex-partner een nieuwe dienstbetrekking heeft, of indien u alimentatie betaalt aan uw ex-partner; dan is het vaak zinvol om een onderzoek naar alimentatiefraude door ons te laten verrichten.

V: Wat kan Recherchebureau Incognito doen in geval van alimentatiefraude?

A: Alimentatiefraude is een ernstige schending van de wet en kan verstrekkende gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit van de benadeelde partij. Recherchebureau Incognito speelt een cruciale rol bij het verzamelen van bewijsmateriaal en het aanpakken van alimentatiefraudezaken. Onze bewezen expertise en methoden zijn essentieel om de waarheid aan het licht te brengen en gerechtigheid te laten zegevieren.

V: Hoeveel kost een alimentatiefraude-onderzoek?

A: De kosten van een alimentatiefraude-onderzoek kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de benodigde middelen. Gemiddeld kunnen deze kosten variëren van enkele honderden tot duizenden euro's.

V: Kan ik de kosten van het alimentatie onderzoek verhalen op mijn (ex)partner?

A: Ja, de kosten van ons rechercheonderzoek kunt u meestal 100% verhalen op uw ex-partner.

V: Welke informatie is benodigd om bij de rechter de onterechte alimentatie aan te vechten?

A: De rechter stelt de volgende bewijslast, waarbij u dient aan te tonen:

 • Wat de daadwerkelijke vermogenspositie van uw ex-partner is, waaruit blijkt dat u financieel wordt benadeeld door uw ex-partner;
 • Of er een affectieve relatie van duurzame aard is tussen uw ex-partner en zijn/haar nieuwe partner;
 • Wat de wederzijdse verzorging is;
 • Of zij een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Mocht niet aan alle criteria kunnen worden voldaan, dan is een onderzoek naar alimentatiefraude door Recherchebureau Incognito nog steeds nuttig. Uw maandelijkse betaling kan daardoor namelijk worden verlaagd.

V: Kan op basis van het onderzoek naar alimentatiefraude de onterechte alimentatie worden teruggevorderd?

A: Ja, bij bewezen onterechte alimentatie kunt u de onterechte alimentatie terugvorderen van uw ex-partner.

V: Kan Recherchebureau Incognito de alimentatie terugvorderen?

A: Nee, we hebben als erkend recherchebureau niet de bevoegdheid om alimentatie terug te vorderen. We kunnen echter wel het nodige bewijsmateriaal leveren voor de benodigde juridische stappen.

V: Wat is de gemiddelde duur van een alimentatiefraude-onderzoek?

A: De duur van een onderzoek kan variëren, maar het kan enkele weken tot maanden in beslag nemen, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de beschikbaarheid van bewijsmateriaal.

V: Wat is een Pre-Alimentatie Onderzoek?

A: Tijdens een Pre-Alimentatie Onderzoek krijgt u ongeveer 22 uren aan recherchewerkzaamheden door Recherchebureau Incognito. Deze uren worden, in overleg met u, ingevuld met bijvoorbeeld een internetonderzoek, observaties door onze privédetectives, het horen van getuigen en het analyseren van verkregen informatie en bewijslast. In deze uren zal er door ons recherchebureau zoveel mogelijk informatie en bewijsmateriaal gegenereerd worden. Na deze uren kan er concreet iets gezegd worden over de haalbaarheid van het eventuele vervolgonderzoek en de kosten die eraan verbonden zijn om een volledig onderzoek te laten uitvoeren voor een nihilstelling bij de rechter.

De kosten voor een Pre-Alimentatie Onderzoek bedragen € 2750,- inclusief BTW.

V: Wanneer kan er sprake zijn van een nihilstelling bij de rechter?

A: Een nihilstelling van de alimentatie wordt door een rechter enkel uitgesproken als aan de geldende voorwaarden is voldaan, zoals deze staan vermeld in het Burgerlijke Wetboek artikel 1:160 te noemen; samenwonen als waren zij gehuwd.

V: Wanneer eindigt de verplichting tot het betalen van alimentatie?

A: Op grond van de Nederlandse wet (artikel 1:160 BW), eindigt de verplichting tot het betalen van alimentatie wanneer de onderhoudsgerechtigde:

 • Opnieuw trouwt;
 • Een geregistreerd partnerschap aangaat, of;
 • Samenwoont of gaat samenwonen met een ander als waren zij gehuwd (affectieve relatie van duurzame aard en/of wederzijdse verzorging).

V: Wat is een affectieve relatie van duurzame aard?

A: Uitgangspunt is dat de betrokkenen al enige tijd bij elkaar zijn (een stel vormen) en dit ook verwachten te blijven. Een affectieve relatie is een liefdesrelatie waarbij mensen elkaars hand bijvoorbeeld innig vasthouden tijdens een diner of tijdens een wandeling.

V: Wat is wederzijdse verzorging?

A: De betrokkenen dragen samen bij in de kosten van de gezamenlijke huishouding (zij doen bijvoorbeeld samen de boodschappen, delen kosten, etc.) en zij hebben een bepaalde taakverdeling (kinderen naar school brengen, schoonmaken, tuinonderhoud, etc.).

V: Wat is samenwonen?

A: Een onafhankelijk deskundig en gerenommeerd recherchebureau zoals Recherchebureau Incognito moet over langere periode (in ieder geval 12 weken) steekproefsgewijs feiten en bewijslast hebben geconstateerd. Deze periode is noodzakelijk om een ‘patroon van samenleven’ te onderkennen, zoals verlangd door de Rechtbank.

De samenwoning hoeft niet een bepaalde tijd te hebben geduurd. De inschrijving in de BRP Basisregistratie Personen (BRP) is hierbij niet doorslaggevend. Wanneer de nieuwe partner nog eigen woonruimte heeft, betekent dat niet automatisch dat er nog geen sprake is van samenwonen. De bewijslast kan dan natuurlijk wel moeilijker te verkrijgen zijn. Heeft de nieuwe partner een eigen sleutel, liggen er persoonlijke spullen in de betreffende woning, etc.? Dat kan allemaal dienen als bewijslast.

V: Wanneer moet een ex-partner te veel betaalde alimentatie terugbetalen?

A: Als in een procedure de samenleving als ware men gehuwd wordt tegengesproken door de ex-partner en de rechter acht dit toch bewezen op basis van ons alimentatiefraude onderzoek, dan riskeert degene die ten onrechte de samenwoning heeft bestreden te worden veroordeeld in de proceskosten, en vaak zelfs de werkelijk door de alimentatiebetaler betaalde kosten voor bijvoorbeeld het inschakelen van ons recherchebureau. Partijen zijn immers op grond van de wet (artikel 21 Rv) verplicht om alle feiten volledig en naar waarheid naar voren te brengen. Doet men dat niet, tegen beter weten in, houdt men opzettelijk bewijs achter of vervalst men bewijs, dan dwingt men de andere partij tot een juridische procedure die anders niet nodig was geweest.

V: Met hoeveel kunt u uw alimentatie verlagen?

A: Vooraf inschatten hoeveel u uw alimentatie kunt verlagen is door ons moeilijk te bepalen, want één en ander hangt af van wat er aan de hand is, wat u heeft afgesproken bij de scheiding en wat er staat in uw echtscheidingsconvenant. Werkt uw ex-partner meer dan dat hij of zij heeft opgegeven en u kunt dit aantonen dan scheelt dit al snel 20%-60% van uw alimentatie hoogte. Ditzelfde geldt voor verborgen financieel vermogen waarover uw ex-partner de beschikking heeft, doch wat niet als opgegeven vermogen geldt.

Als uw ex-partner samenwoont met een nieuwe partner zonder dat hij of zij dat aan u heeft aangegeven, dan kunt u zelfs een nihil aanvraag indienen.

Uiteraard bent u, als de alimentatie betaler, de partij die moet aantonen dat bovenstaande ook daadwerkelijk van toepassing is. U kunt hiervoor door ons een gedegen (voor)onderzoek laten uitvoeren.

V: Is alimentatiefraude strafbaar?

A: Ja, alimentatiefraude is strafbaar in Nederland. Personen die schuldig worden bevonden aan alimentatiefraude kunnen worden gestraft met boetes en zelfs gevangenisstraf.

V: Wat gebeurt er als iemand wordt beschuldigd van alimentatiefraude?

A: Als iemand wordt beschuldigd van alimentatiefraude, kan dit leiden tot juridische stappen, waaronder boetes, gevangenisstraf en de verplichting om onterecht ontvangen alimentatie terug te betalen.

V: Werkt Recherchebureau Incognito discreet?

A: Ja, als gerenommeerd en ervaren onderzoeks- en recherchebureau opereren wij uiterst discreet en houden wij ons aan de privacy en geheimhouding van onze cliënten en de betrokken partijen.

V: Is Recherchebureau Incognito een erkend recherchebureau?

A: Ja, Recherchebureau Incognito is een particulier recherchebureau en bedrijfsrecherchebureau dat formeel is erkend door het Ministerie van Justitie & Veiligheid en staat ingeschreven onder POB nummer 1592. Daarnaast zijn wij aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en gelegitimeerd door de Politie. Onze rapportages worden dan ook als legitiem bewijsmateriaal in de rechtbank geaccepteerd. Indien nodig, zijn onze ervaren medewerkers of privédetectives bij een rechtszaak of juridische procedure beschikbaar als getuige.

V: Wat voor observaties voert Recherchebureau Incognito uit tijdens een alimentatiefraude onderzoek?

A: Indien nodig, kunnen één of meerdere observaties deel uitmaken van het alimentatiefraude onderzoek. Onze privédetectives en rechercheurs zijn gespecialiseerd in het discreet en ongezien observeren van personen. Het observeren kan zowel statisch als dynamisch zijn. Statisch is als de persoon of het object niet beweegt en dynamisch is als de persoon of het object wel beweegt. Dit kan bijvoorbeeld met de auto, fiets, scooter of openbaar vervoer. Onze observaties worden altijd ondersteund door middel van technische middelen zoals digitale foto’s en video beeldmateriaal. Het legaal verkregen bewijsmateriaal en onze rapportages kunt u gebruiken tijdens een juridische procedure of eventuele rechtszaak.

V: Bestaat een onderzoek naar alimentatiefraude alleen uit observaties?

A: Nee, meestal zullen wij bij alimentatiefraude onderzoek niet alleen observeren, en zullen wij ook digitaal recherchewerk verrichten en daar waar mogelijk getuigenverklaringen uit de woonomgeving en/of werkomgeving opnemen. Uiteraard ontvangen wij van u vooraf zoveel mogelijk informatie en details. Hierbij kunt u denken aan foto’s van uw ex-partner, foto’s van haar/zijn nieuwe partner, mogelijke verblijfsadressen, gegevens over voertuigen, activiteiten welke ze samen ondernemen (zoals bijvoorbeeld sporten, familiebezoek, vakanties, tuinieren, etc.), werkadressen, werktijden, etc.

V: Kan ik zelf alimentatiefraude onderzoeken?

A: Het is mogelijk om zelf enig onderzoek te doen, maar dit kan complex en uiterst riskant zijn. Het inhuren van Recherchebureau Incognito - met jarenlange ervaring in alimentatiefraude - is meestal de meest effectieve en legale manier om deze uitdagende kwestie aan te pakken.

V: Zijn er emotionele gevolgen voor alle betrokkenen?

A: Ja, alimentatiefraude kan leiden tot beschadigde relaties, stress, angst en trauma voor zowel de fraudeur, als het slachtoffer en een mogelijk betrokken kind of kinderen.

V: Hoe kan alimentatiefraude worden voorkomen?

A: Alimentatiefraude kan worden voorkomen door eerlijke en transparante communicatie te behouden tijdens echtscheidings- en alimentatieprocessen.

V: Wat moet iemand doen als ze vermoeden dat ze het slachtoffer zijn van alimentatiefraude?

A: Als iemand vermoedt dat ze het slachtoffer zijn van alimentatiefraude, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen en via Recherchebureau Incognito bewijsmateriaal te verzamelen om hun zaak te ondersteunen.

V: Hoe kan Recherchebureau Incognito helpen bij alimentatiefraude?

A: Recherchebureau Incognito biedt professioneel en discreet rechercheonderzoek naar alimentatiefraude. Onze ervaren en gediplomeerde privédetectives en rechercheurs verzamelen objectief bewijsmateriaal om uw vermoedens te bevestigen of te ontkrachten. Hierbij maken we gebruik van discrete observaties, nieuwe technieken en methoden; altijd binnen de kaders van de Nederlandse wet.

V: Wat voor een alimentatiefraude rapportage kan ik verwachten?

A: Van al onze bevindingen in het alimentatiefraude onderzoek en van iedere observatie maken wij een uitgebreide rapportage. Meestal wordt deze onderzoeksrapportage ondersteund met foto’s en/of video-opnamen.

Een door Recherchebureau Incognito uitgevoerd alimentatiefraude onderzoek kan verschillende vormen hebben en wordt altijd in nauw overleg met u en/of uw advocaat door ons uitgevoerd. Uw advocaat speelt hierbij een belangrijke rol, want hij of zij bepaalt welke bewijslast voor u noodzakelijk is. Zo voorkomen wij samen dat we zaken of personen gaan onderzoeken die niet relevant zijn voor het onderzoek naar alimentatiefraude. Zodoende voorkomen we dat u onnodig geld betaalt voor irrelevant rechercheonderzoek. Daarnaast kan uw advocaat of jurist aan het eind aangeven of er eventueel nog aanvullend bewijsmateriaal door ons moet worden overlegd.

V: Doet Recherchebureau Incognito ook andere vergelijkbare onderzoeken?

A: Ja, naast onderzoek naar alimentatiefraude, kunt u bij ons terecht voor een gedegen nationaal of internationaal onderzoek naar overspel of vreemdgaan.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in onderzoek naar fraude, diefstal, integriteit, vermissingen, ontvoeringen, moordzaken en securityvraagstukken op de werkvloer. Tevens helpen we particulieren en bedrijven om risico’s op ongewenst gedrag, onveiligheid en incidenten te verkleinen.

V: Wat kan je doen bij een vermoeden op fraude met alimentatie door een ex-partner?

A: In geval van vermoeden op alimentatiefraude, aarzel niet om contact op te nemen met ons gerenommeerde recherchebureau dat u kan bijstaan in uw zoektocht naar rechtvaardigheid.

Wilt u meer informatie over een alimentatieonderzoek? Een vrijblijvend intakegesprek of adviesgesprek behoort altijd tot de mogelijkheden.

Neem contact met ons op of bel ons via 085-8334041.


Ministerie van Justitie en Veiligheid