Integriteitsonderzoek en onderzoek naar ongewenst gedrag

Als gerenommeerd bedrijfsrecherchebureau ondersteunen we organisaties op het gebied van integriteit. Hierbij zijn wij gespecialiseerd in het doen van integriteitsonderzoek, onderzoek naar ongewenst gedrag en bedrijfsrechercheonderzoek.

Ons gedegen rechercheonderzoek is een essentieel hulpmiddel voor bedrijven en individuen die vertrouwen en integriteit in hun organisatie en transacties willen behouden. Door onze grondige onderzoeken op discrete wijze uit te voeren, zorgen wij er als recherchebureau voor dat onze klanten de informatie verkrijgen die nodig is om weloverwogen beslissingen en vervolgacties te nemen. Vertrouwen is de hoeksteen van elke succesvolle relatie, en een integriteitsonderzoek of onderzoek naar ongewenst gedrag speelt een cruciale rol in het in stand houden ervan.

Daarom lichten we in dit artikel graag toe wanneer een integriteitsonderzoek van belang kan zijn, wat een onderzoek naar ongewenst gedrag behelst, wat de veel gestelde vragen over deze onderwerpen zijn en hoe wij snel in actie kunnen komen om te helpen in geval van integriteitsproblemen en ongewenst gedrag binnen een organisatie.

Hoe werkt een integriteitsonderzoek?

Als er binnen een organisatie het vermoeden bestaat van een misstand, of het vermoeden dat een medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan een integriteitsschending (zoals misbruik, fraude of diefstal), dan kan een integriteitsonderzoek uitkomst bieden. Met behulp van ons integriteitsonderzoek worden door ons de feiten en omstandigheden in kaart gebracht en kan vervolgens het handelen van een medewerker worden afgezet tegen de geldende wet- en regelgeving. Onderzoeksmethodieken die hierbij door ons kunnen worden ingezet zijn onder meer het horen en interviewen van betrokkenen, het doen van dossieronderzoek, het onderzoeken van email- en computerbestanden (forensisch digitaal onderzoek), observeren, etc. Op grond van het onderzoek kan de organisatie zo nodig vervolgmaatregelen treffen, zowel rechtspositioneel als organisatorisch. Een onderzoek kan ook leiden tot rehabilitatie van een medewerker, mocht uit het integriteitsonderzoek blijken dat er geen sprake is geweest van een integriteitsschending.

Vormen van integriteitsschending binnen een bedrijf

Er zijn verschillende vormen van integriteitsschendingen binnen een organisatie, zoals:

 • Strafbare feiten zoals diefstal, verduistering, fraude en corruptie.
 • Misbruik van bevoegdheden.
 • Belangenverstrengeling.
 • Misbruik of lekken van informatie.
 • Pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag.
 • Overtreding van de gedragscode integriteit van het bedrijf.
 • Handel met voorkennis, misbruik van fondsen en fraude.
 • Geschenken en entertainment die de integriteit van het bedrijf kunnen schaden.
 • Belangenconflicten, zoals persoonlijke relaties op het werk en zakelijke kansen.
 • Omkoping en corruptie.

Hierbij is het van groot belang dat organisaties een duidelijk integriteitsbeleid hebben en dat werknemers op de hoogte zijn van wat wel en niet acceptabel gedrag is. Idealiter hebben alle medewerkers voor het integriteitsbeleid een akkoord of overeenkomst (Code of Conduct) getekend.

Organisaties kunnen ook een vertrouwenspersoon aanstellen waar werknemers altijd terecht kunnen met meldingen van integriteitsschendingen. Vervolgens kan een vertrouwenspersoon in nauwe samenwerking met ons een precaire integriteitkwestie snel en kundig op laten lossen. Hierdoor kan veelal verdere schade voor een organisatie en betrokken personen worden voorkomen.

Door snel en adequaat te reageren op integriteitsschendingen kunnen bedrijven de schade beperken en het vertrouwen van stakeholders herstellen.

Aanleiding voor een integriteitsonderzoek

Een integriteitsonderzoek door Recherchebureau Incognito kan worden ingezet bij diverse vormen van integriteitsschendingen, variërend van fraude en belangenverstrengeling tot ongewenste omgangsvormen.

Integriteitsonderzoek kan om verschillende redenen van belang zijn, waaronder:

 • Het voorkomen van fraude en wangedrag: Integriteitsonderzoek helpt bij het identificeren en voorkomen van fraude, diefstal en ander wangedrag binnen een bedrijf. Dit kan variëren van financiële fraude tot misbruik van bedrijfsmiddelen.
 • Bescherming van de reputatie: Een integriteitsonderzoek kan de reputatie en goede merknaam van een bedrijf beschermen. Als er sprake is van wangedrag binnen het bedrijf en dit wordt publiek bekend, kan dit leiden tot negatieve publiciteit en verlies van vertrouwen bij klanten, investeerders en partners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het #MeToo debacle bij The Voice of Holland of het integriteitsschandaal rondom Marc Overmars bij Ajax.
 • Wettelijke vereisten: In sommige sectoren en rechtsgebieden zijn integriteitsonderzoeken wettelijk verplicht. Deze bedrijven moeten voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot corporate governance en compliance.
 • Interne controle: Integriteitsonderzoek kan ook dienen als een effectieve vorm van interne controle. Het helpt bij het identificeren van zwakke plekken in de bedrijfsprocessen en systemen die kunnen worden misbruikt.
 • Risicobeheer: Door regelmatig integriteitsonderzoek uit te voeren, kan een organisatie potentiële risico's en bedreigingen voor zijn, activiteiten identificeren en deze proactief aanpakken voordat ze schadelijke gevolgen hebben.
 • Verbetering van bedrijfscultuur: Een integriteitsonderzoek kan bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfscultuur door het benadrukken van de waarden van eerlijkheid, integriteit en ethisch gedrag binnen de organisatie.
 • Bescherming van belanghebbenden: Het onderzoek beschermt de belangen van alle belanghebbenden van een bedrijf, waaronder werknemers, klanten, toeleveranciers, aandeelhouders en de samenleving als geheel, door ervoor te zorgen dat het bedrijf zich aan ethische normen houdt.

Een door ons gedegen uitgevoerd integriteitsonderzoek kan organisaties dus helpen om een solide basis van ethisch gedrag en naleving van wet- en regelgeving te waarborgen, wat essentieel is voor het succes en de duurzaamheid van een gezonde organisatie.

Gevolgen van een integriteitsschending

Een integriteitsschending binnen een bedrijf of organisatie kan verschillende ernstige en langdurige gevolgen hebben, afhankelijk van de ernst van de schending en het beleid van de organisatie. Denk hierbij aan onder andere:

 • Strafrechtelijke vervolging van zowel de dader(s) als de organisatie/ werk.
 • Disciplinaire maatregelen, zoals een waarschuwing, schorsing, demotie of ontslag.
 • Imago- en reputatieschade voor de organisatie (mogelijk met omzetdaling tot gevolg).
 • Financiële schade, bijvoorbeeld door verduistering of fraude.
 • Verlies van vertrouwen van klanten, leveranciers en andere stakeholders.
 • Juridische procedures en claims.
 • Verminderde productiviteit en werksfeer door onrust en wantrouwen onder werknemers.

Wilt u meer weten hoe wij snel en adequaat een integriteitsonderzoek voor uw organisatie kunnen uitvoeren? Neem dan direct contact met ons op.

Ongewenst gedrag

(Seksuele) intimidatie, pesten, machtsmisbruik, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van ongewenst gedrag die helaas steeds vaker voorkomen. Iedere organisatie kan dus met ongewenst gedrag te maken krijgen. Daarbij kan ongewenst gedrag de sfeer op de werkvloer danig verpesten, met veelal verstrekkende gevolgen. Want medewerkers, toeleveranciers en businesspartners kunnen zich door het ongewenste gedrag niet meer veilig voelen binnen een organisatie. Dit heeft veelal directe gevolgen voor het arbeidsplezier, de werknemerstevredenheid en de productiviteit. Als ongewenst gedrag veelvuldig voorkomt, kan dit zelfs een negatieve impact hebben op de bedrijfscultuur.

Elke organisatie is er daarom bij gebaat dat medewerkers collegiaal en professioneel met elkaar om blijven gaan; zowel in goede als in slechte tijden. Signalen en (anonieme) meldingen van ongewenst gedrag mogen daarom door een werkgever echt niet genegeerd worden. Bij complexe-, impactvolle-, risicovolle- of langdurige gevallen van ongewenste gedrag, kan er behoefte zijn aan een professioneel, onafhankelijk en integer onderzoek, waarbij door ons precies in kaart wordt gebracht wat er nu precies is voorgevallen, wie de betrokkenen zijn, wat de onderliggende oorzaak kan zijn en welke mogelijke oplossingen er voorhanden zijn. Vanzelfsprekend dient een dergelijk onderzoek zorgvuldig en discreet door ons te worden uitgevoerd, waarbij wij rekening houden met de emoties en gevoelens van alle betrokkenen. Daarnaast voeren wij ieder onderzoek uit op basis van strikte geheimhouding.

Recherchebureau Incognito heeft jarenlange ervaring met het doen van onderzoek naar ongewenst gedrag. Graag ondersteunen wij u daarom bij ongewenst gedrag issues en kunt u ons hiervoor 7 dagen per week contacteren. Deze flexibiliteit bieden wij aan, omdat wij weten dat snel acteren in geval van ongewenst gedrag van vitaal belang is. Zowel voor mogelijke slachtoffers, voor de werkgever als voor andere mogelijke betrokkenen.

Onderzoek naar ongewenst gedrag

In de huidige maatschappij is het begrijpen en snel en effectief aanpakken van ongewenst gedrag van het grootste belang. Ongewenst gedrag is een complex en veelzijdig probleem dat individuen, gemeenschappen, bedrijven, organisatie, scholen en de samenleving als geheel beïnvloedt. Om dit probleem effectief aan te pakken, is uitgebreid onderzoek naar ongewenst gedrag essentieel.

Om ongewenst gedrag aan te pakken, moeten we eerst de onderliggende oorzaken begrijpen. Ons rechercheonderzoek naar ongewenste gedrag stelt ons in staat om diep te graven in de onderliggende factoren die bijdragen aan dergelijk gedrag en biedt inzichten die kunnen helpen bij preventie- en interventiestrategieën.

 1. Effectieve interventies ontwikkelen: Onderzoek stelt ons in staat om op feiten gebaseerde interventies te ontwikkelen die ongewenst gedrag kunnen verminderen. Door de oorzaken en triggers te bestuderen, kunnen we interventies op maat maken om specifieke problemen aan te pakken, wat uiteindelijk leidt tot meer succesvolle resultaten.
 2. Beleidsbeslissingen informeren: Beleidsmakers vertrouwen op onze onderzoeksresultaten om weloverwogen beslissingen te nemen over acties, regels en beleid. Inzicht in de fijne kneepjes van ongewenst gedrag is cruciaal voor het creëren van effectief beleid dat individuen en organisaties beschermt.
 3. Sociale verandering bevorderen: Ons onderzoek kan sociale verandering stimuleren. Door licht te werpen op de impact van ongewenst gedrag, kunnen we het bewustzijn vergroten en organisaties mobiliseren om op proactieve wijze actie te ondernemen tegen ongewenst gedrag.

Veel voorkomende vragen (V) en antwoorden (A) over integriteitsonderzoek en onderzoek naar ongewenst gedrag

V: Wat is de typische duur van een integriteitsonderzoek?

A: Ja, fraude met ziekteverzuim komt helaas in veel organisaties voor en kan leiden tot aanzienlijke financiële verliezen. In de huidige markt is er een stijging te zien van het aantal vermoede gevallen van ziekteverzuimfraude.

V: Is integriteitsonderzoek legaal en ethisch?

A: Ja, een integriteitsonderzoek is legaal en ethisch omdat het wordt uitgevoerd door ons erkende en gerenommeerde recherchebureau. Recherchebureau Incognito is erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB nummer 1592), aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en gelegitimeerd door de Politie.

V: Wat kost een integriteitsonderzoek?

A: De kosten van een integriteitsonderzoek door Recherchebureau Incognito variëren afhankelijk van de omvang en diepgang van het onderzoek. Wij raden u aan om bij ons om een offerte op maat aan te vragen.

V: Kan integriteitsonderzoek verborgen financiële verplichtingen aan het licht brengen?

A: Ja, ons integriteitsonderzoek kan verborgen financiële verplichtingen aan het licht brengen, waaronder openstaande schulden en financieel wanbeheer.

V: Zijn de bevindingen van het integriteitsonderzoek toelaatbaar in de rechtszaal?

A: Ja, de bevindingen van het door ons uitgevoerde integriteitsonderzoek kunnen worden gebruikt als bewijs in gerechtelijke procedures, omdat ze altijd op legale en ethische wijze zijn verkregen.

V: Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van ongewenst gedrag?

A: Ongewenst gedrag kan verschillende oorzaken hebben, waaronder sociale, psychologische en omgevingsfactoren. Veel voorkomende oorzaken zijn: stress, trauma, jaloezie, (geheime) affaires, interne intriges, druk van leeftijdgenoten, maatschappelijke normen en verslavingen.

V: Hoe kan bedrijfsrechercheonderzoek helpen om pesten op school of pesten in de werkomgeving te voorkomen?

A: Ons onderzoek naar pesten kan risicofactoren en effectieve preventiestrategieën in kaart brengen. Scholen en werkgevers kunnen dan op feiten gebaseerde programma's implementeren om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren.

V: Is ongewenst gedrag altijd opzettelijk?

A: Niet noodzakelijkerwijs. Ongewenst gedrag kan opzettelijk of onopzettelijk zijn. Ons gedegen onderzoek helpt daarbij onderscheid te maken tussen verschillende soorten ongewenst gedrag en hun onderliggende motivaties.

V: Kan onderzoek de maatschappelijke houding ten opzichte van ongewenst gedrag veranderen?

A: Ja, ons rechercheonderzoek kan stereotypen en misvattingen over ongewenst gedrag uitdagen, wat leidt tot een meer empathische en geïnformeerde houding binnen een organisatie.

V: Zijn er culturele verschillen in hoe ongewenst gedrag wordt waargenomen?

A: Absoluut. Culturele normen en waarden beïnvloeden vaak hoe ongewenst gedrag wordt waargenomen en aangepakt. Om effectief te kunnen zijn, houdt ons rechercheonderzoek daarom altijd rekening met deze culturele nuances.

V: Wanneer is een bedrijfsrechercheonderzoek zinvol?

A: Heeft u als organisatie te maken met diefstal, verduistering, fraude, misbruik van bedrijfsgoederen, ongeoorloofd verzuim, verzuimfraude of andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, dan kan een bedrijfsrechercheonderzoek door ons uitkomst bieden. Hierbij kan het in sommige gevallen wenselijk of noodzakelijk zijn dat verdergaande onderzoeksmethodieken worden ingezet, zoals bijvoorbeeld observaties. Recherchebureau Incognito adviseert u hierover graag en kan een bedrijfsrechercheonderzoek altijd snel en effectief voor u uitvoeren.

V: Waarom moet ik voor Recherchebureau Incognito kiezen?

A: Wij hebben een goede staat van dienst, werken zeer discreet en kundig, hebben positieve klantbeoordelingen en een commitment aan ethische praktijken. Daarnaast werken wij altijd snel, efficiënt en betaalbaar.

V: Wat kan ik als slachtoffer of werkgever doen in geval van een integriteitskwestie of bij ongewenst gedrag?

A: Voor het vrijblijvend en vertrouwelijk bespreken van een casus kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij kunnen in een vertrouwelijk telefonisch- of persoonlijk gesprek met u bespreken of en hoe wij u het beste kunnen helpen.

Over Recherchebureau Incognito

Recherchebureau Incognito doet onderzoek naar fraude, ziekteverzuimfraude, integriteit, diefstal, moordzaken, vermissingen, ontvoeringen, alimentatieonderzoeken en securityvraagstukken. Ons onderzoeksbureau helpt particulieren en organisaties om incidenten snel en goed op te lossen en verdere schade te beperken. Ook helpen we risico’s op ongewenst gedrag, incidenten en veiligheidsrisico’s te verkleinen.

We hebben het vertrouwen gewonnen van particulieren, bedrijven en overheidsorganisaties in samenwerking met onze rechercheurs die veelal meer dan 20 jaar ervaring hebben opgedaan bij de politie.


Ministerie van Justitie en Veiligheid